فراموشش کردم
چونان ماهی حوض که اقیانوس را
چونان گل‌های گل‌فروش که باغچه را
چونان آب ریخته که سبو را
بازگشت بهمحال شده‌ بود وفراموشش کردم ... {-35-}

2020/06/22 - 18:50 در A-D-M