زحمـــــــــــــــــــــــت دارد ،،،
بودن را مۍ گــــــــــویم
این را مۍ شـــود ،،،
آنهــــا تمـــــام مے استنــــد
تــــــــــــا ،،،
آدم ڪـــــــنند !

2020/06/24 - 20:06 در A-D-M