شکست ها و نگرانی هایت را رها کن
خاطراتت را، نمیگویم دور بریز،اما قاب نکن به دیوار دلت.
در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقب باشد،
زمین میخوری...
زخم بر میداری...
و درد میکشی...
نه از بی مهری کسی دلگیر شو ...
نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم...
به خاطر آنچه که از تو گرفته شده، دلسرد مباش، تو چه میدانی؟شاید ... روزی ... ساعتی ... آرزوی نداشتنش را میکردی...
تنها به خدا اعتماد کن و خود را به او بسپار ...هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعت ها بر عکس نفس بکشد ...در آینده لبخند بزن... این همان جایی است که باید باشی! هیج کس تو نخواهد شد...
2020/06/26 - 13:07 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
e27d452988ee33700ca8970ef654eaf5.jpg
e27d452988ee33700ca8970ef654eaf5.jpg · 682x1024px, 40KB