مـن از افـقے دور
را مےخـواهـد

بـا سـرا پـرده اے از نـور
را مےخـواهـد

شده چون ڪودڪ بیتاب
ڪه از بـابـایش

بـا هـزاران شـرر و شـور
را مےخـواهـد ... {-35-}

2020/07/01 - 13:36 در A-D-M