ببار باران


ببار باران ببار امشب دلم تنگ است
ببار باران ببار این دل بد آهنگ است
بیا آب زلالت را بیافشان و بشورانم
ببار باران که دنیا دایما جنگ است
بخیسان این زمین خشک و صحرا را
نمی بینی که دلها آهن و سنگ است؟
ببار باران چرایش را نگو هرگز
صدایت چون نوای عود و چنگ است
ببار باران خوشی ها رفته از دنیا
جواب حرف گاهی با تفنگ است
ببار باران ببار بر سادگی ها
به گرگ گله هم گویند زرنگ است
به جنگلها روان شو تا ببینی
شغالی حاکم شیر و پلنگ است
ببار باران بزن بر طبل بی عاری
نپرس از من چرا عشق و حیا ننگ است
بزن باران بر افکار و قلم هایم
چو ننویسم که این دنیا قشنگ است

بهروز نائیج
2020/07/02 - 01:57
پیوست عکس:
1455896979376828_large.jpg
1455896979376828_large.jpg · 388x500px, 25KB