صدایت که میکنم
نگو جانم!
نمی دانی این جانم های تو
چه میلرزاند دلم را...!
2020/07/02 - 18:45 در D O C H A R