از آدم‌ها خاطره‌هایشان می‌ماند،
و از خاطره‌ها دلتنگی‌شان..!
2020/07/02 - 18:47 در D O C H A R