"چیزی نیست"
كلمه ایست كه
آن را میگوییم
وقتی كه درونمان
لبریز از همه چیز است...!
2020/07/02 - 18:47 در D O C H A R