یه وقت‌هایی، یه گوشه‌هایی از دنیاتون رو قایم کنید و پیش خودتون نگه‌اش دارید!
یه آهنگ‌هایی رو تنهایی گوش کنید، یه فیلم‌هایی رو تنهایی نگاه کنید، یه خیابون‌هایی رو تنهایی قدم بزنید!
شاید بعدها... لازم بشه آدم تو گوشه‌هایی از زندگی‌اش باشه که اونو یادِ هیچ‌کس نمی‌ندازه...

2020/07/03 - 03:20