هرگاه زندگی برایت سخت شد، این رابه یاد آور دریای آرام ناخدای قهرمان نمیسازد و به یاد داشته باش
اگرهدفی برای زندگی، دلـی برای دوست داشتن و خدایـی برای پرستش داری؛ خوشبختی...
2020/07/04 - 10:35