در آن کافه میشد تمام گروه های انسانی را که به کافه میروند مشاهده کرد،
کسانی که برای قرار عاشقانه به کافه می روند و حرف می زنند،
کسانی که برای قرار کاری به کافه می روند و حرف می زنند،
و کسانی که برای آرامش و گاه خود آزاری، تنها به کافه می روند و با هیچکس حرف نمی زنند،
این ها گروه خطرناکی هستند که به دوست داشتن بی کلام، دلتنگی بی کلام و تنفر بی کلام روی آورده اند ...!


2020/07/04 - 14:41