هوا اینقد گرمه که پاشدم برم بیرون …. فرشته که رو شونه چپم میشینه گفت: به جان خودم پاتو از در بزاری بیرون ما را ببری زیرآفتاب گناه مینویسم برات …. بتمرگ همینجا…{-33-}

2019/07/03 - 11:38 در دوستان قدیمی نایس فان