تو را با همه ی بی مزّه گی

یکباره سر کشیدم

هرچند که مستان

شراب راهم با مزّه

وجرعه جرعه می نوشند
2020/07/12 - 19:51