کاش خدا
دستِ این اردیبهشت را بگیرد و ببرد.
هوایی می کند
دلی را که باید فراموش کند...
2020/07/13 - 03:55 در D O C H A R