و‌ من اگر عشق تو در دلم نباشد...
پس برای چه ادامه دهم...
نفس کشیدنم را!
2020/07/13 - 03:55 در D O C H A R