تمامِ روز می‌شود به تو فکر کرد
و تنها نبود..!
2020/07/13 - 04:05 در D O C H A R