به او بگوييد دوستش دارم
كسى كه حال مرا خوب مى‌فهمد
و یادم نمى‌کند..!
2020/07/13 - 04:06 در D O C H A R