شاید ظاهراً می‌خندیدم یا بازی می‌کردم
ولی در باطِن کمترین زخمِ زبان یا
کوچکترین پیش آمد ناگوار و بیهوده
ساعت‌هایِ دراز فکر مرا به خود مشغول
می داشت و خودم خودم را می‌خوردم .
2020/07/13 - 04:06 در D O C H A R