و یک روز
دلت
برای تمامِ خاطره‌هایی که نساختی
خواهد سوخت..!
2020/07/13 - 04:06 در D O C H A R