رفت..
و من تازه فهمیدم!
چیزی در دلش نبود،
حتی من..!
2020/07/13 - 04:06 در D O C H A R