از آدم‌ها خاطره‌هایشان می‌ماند،
و از خاطره‌ها دلتنگی‌شان..!
2020/07/13 - 04:17 در D O C H A R