تو وقتی می بینی که من افسرده ام
نباید بگذری، سکوت کنی ، یا فقط همدردی کنی!
بنا کننده ی شادی های من باش!
مگر چقدر وقت داریم ؟
2020/07/13 - 04:32 در D O C H A R