من با صدای نفس کشیدنت هم عاشقی میکنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه!
تو را با هیچ چیز عوض نمیکنم
حتی با زندگی !
معروفی❤️
2020/07/13 - 04:40 در D O C H A R