شاید عشق همین باشد
که من
دلتنگ وار
و دلتنگ وار
تنها به دوست داشتنت
اکتفا کنم...!
2020/07/13 - 04:51 در D O C H A R