به من
در عمق نگاهت
که ناکجای جهان است...
وطن بده
2020/07/14 - 00:53 در D O C H A R