امشب
به خوابم بیا!!
ابری در چشمهایم مانده
که بی شانه هایِ تو
نمی بارد..
2020/07/14 - 01:03 در D O C H A R