عکست را لای کتاب
عطرت را بین نخ های شال گردن
یادت را
کجای این خانه
پنهان کنم ... ؟
2020/07/14 - 03:58 در D O C H A R