ای کاش
آنهایی که
دلِ ماندن ندارند؛
پای آمدن هم نداشتند..
2020/07/14 - 03:58 در D O C H A R