خیالت تخت
این " قرص هایی " که
انداخته ای به جان
شب هایم
فقط جانم را میگیرند،
اما " جایت " را هرگز..
2020/07/14 - 03:58 در D O C H A R