تمامِ روز می‌شود به تو فکر کرد
و تنها نبود..!
2020/07/14 - 03:59 در D O C H A R