و یک روز
دلت
برای تمامِ خاطره‌هایی که نساختی
خواهد سوخت..!
2020/07/14 - 03:59 در D O C H A R