و یک روز
دلت
برای تمامِ خاطره‌هایی که نساختی
خواهد سوخت..!
2020/07/14 - 04:01 در D O C H A R