غریبه است،
هر کسی جز تو در حوالیِ من..
2020/07/14 - 04:05 در D O C H A R