‏بخند ‏که جَهان
با اندوهِ تو دگرگون نمی‌شود .
2020/07/14 - 04:07 در D O C H A R