از آدم‌ها خاطره‌هایشان می‌ماند،
و از خاطره‌ها دلتنگی‌شان..!
2020/07/14 - 04:20 در D O C H A R