...

2019/07/03 - 18:40 در دُختـــرپِســرا
پیوست عکس:
-عاشقانه-18-e1560507261828.jpg
-عاشقانه-18-e1560507261828.jpg · 493x467px, 57KB
دیدگاه
biyaban

خوشبحالت

1398/04/13 - 01:05 ·
Tooska

چرا

1398/04/13 - 01:08 ·
biyaban

دوست داره

1398/04/13 - 01:10 ·
Tooska

مگه دوست نداره

1398/04/13 - 01:13 ·
biyaban

خخخ کسی ندارم

1398/04/13 - 01:20 ·
Tooska

آخییی یجوری گفتی گفتم ترکت کرده

1398/04/13 - 09:01 ·
biyaban

خخ نبابا کسی بیاد پیش ما دلش نمیاد دیگ بره

1398/04/13 - 11:30 ·
Tooska

عخیییی

1398/04/13 - 12:31 ·
biyaban

خخ والا

1398/04/13 - 12:32 ·
Tooska

لنتیییی جذاببب

1398/04/13 - 12:32 ·
biyaban

خخخ چشمم نزنی ها

1398/04/13 - 12:34 ·
Tooska

باشه حواسم هست

1398/04/13 - 12:35 ·
biyaban

خخ افرین شیطونک

1398/04/13 - 12:35 ·
Tooska

ولی قول نمیدمم

1398/04/13 - 12:36 ·
biyaban

عه چشمم بزنی دیگ بعد بدون من میشی

1398/04/13 - 12:37 ·
Tooska

وای نع بی تو هرگز باتو بابام نمیزاره

1398/04/13 - 12:49 ·
biyaban

خخ مامانت راضیش میکنه

1398/04/13 - 12:53 ·
Tooska

اع راس گفتیاااا حتما باماهیتابه

1398/04/13 - 12:59 ·
biyaban

خخ دیگ منو نمیخوای پس همش پشتم خالی کن

1398/04/13 - 13:00 ·
Tooska

نع گفتم مامانم بابام رو ماهیتابه راضی میکنه

1398/04/13 - 13:01 ·
biyaban

خخ مهم خودمونیم

1398/04/13 - 13:02 ·
Tooska

اره که کتکت بزنم

1398/04/13 - 13:02 ·
biyaban

قدت نمیرسع ک

1398/04/13 - 13:03 ·
Tooska

مگه چندتایی

1398/04/13 - 13:03 ·
biyaban

185تا

1398/04/13 - 13:04 ·
Tooska

نردبون یعنی چیز ماشالا به این قد

1398/04/13 - 13:08 ·
biyaban

باز چشم زدی بگو هزارماشالله اقایی خخ

1398/04/13 - 13:08 ·
Tooska

میخوای بهبه چه قدی چه دمی عجب پایی

1398/04/13 - 13:12 ·
biyaban

هعی نچ نخواستم اصلا حس نداری

1398/04/13 - 13:13 ·
Tooska

وایی چرااا چجوری رفتار کننم بگو همون کارامیکنم

1398/04/13 - 13:18 ·
biyaban

نچ دیه دوست ندارم

1398/04/13 - 13:25 ·
Tooska

آخی دلت میاد بزرگترین شکست زندگیمو بخورم

1398/04/13 - 13:34 ·
biyaban

خخ پس بدو بریم

1398/04/13 - 13:35 ·
Tooska

کجا

1398/04/14 - 01:13 ·
biyaban

خخخ خونه خالت اینا

1398/04/14 - 01:48 ·
Tooska

بی ادببببب لنتیییی

1398/04/14 - 07:56 ·
biyaban

:/خونه خاله سر زدن بی ادبیع

1398/04/14 - 09:11 ·
Tooska

نع منظورت رو گفتم

1398/04/14 - 12:30 ·