درد می‌داند چگونه وارد قلبم شود
می‌زند در، بعد با لحنِ تو می‌گوید: منم!
2020/07/15 - 05:03 در D O C H A R