مرا دوره کن گاهی
شبیهِ آهنگ هایِ قدیمی
که بعد از سالها
هنوز هم در خاطرت مانده...
دلتنگِ توام
گاهی
یک گوشه بنشین
و مرا دوره کن.2020/07/15 - 05:06 در D O C H A R