چه استراحت خوبی‌ست در جوار خودم
خودم برای خودم، با خودم، کنار خودم..!


2020/07/15 - 05:21 در D O C H A R