هر لحظه بی تو
باران می گیردم در آغوش
یادم تو را همیشه
یادت مرا فراموش ...


2020/07/15 - 05:26 در D O C H A R