یک مرحله از سیر جنون نیز خموشی‌ست
بگذار بگویند که مجنون تو لال است...


2020/07/15 - 05:27 در D O C H A R