ز دوری تو نَمُردم؛ چه لافِ مهر زنم؟
که خاک بر سر من باد و مهربانیِ من ...

2020/07/15 - 05:35 در D O C H A R