بذرِ کوچکی است در دلم
که صبح ها چند شاخه اش با هوای تُ شکوفه میدهند...

2020/07/15 - 08:30 در D O C H A R

باز نشر توسط