تُـــــو یِک نَفَـــــری

امـا بی تُـــــو جَهـــــانَم
خــالیســـــتِ...!
2020/07/16 - 05:46 در دوستان قدیمی نایس فان