من اهلِ طاعت نیستم

مرد عبادت نیستم

مستانه می گویم تورا

اهل قضاوت نیستم
2020/07/16 - 16:22