حالِ صیادی را دارم

فقط شاهد رد پاهای شکاریست

که لحظاتی قبل از مقابل کمینگاهش

شادمانه و سرمستانه گذشته

ومجبور است

جای پا را نظاره کرده

و در افسوسی عمیق شناور گردد.
2020/07/18 - 13:30