ڪسایی ڪہ حاݪ بد شمارو درڪ نمۍ ڪنن ، این آدم هارو از زندگۍ تون پس بزنید...
اینجور آدم ها فقط دنباݪ منافع خودشونن
‌_بوک_ایران
2020/07/19 - 06:09 در دوستان قدیمی نایس فان