نداشته هایت را فراموش کن،
غصه هایت را فراموش کن،
همینکه امروز نفس کشیده ای
خوش بحالت...
عمیق نفس بکش...
عشق را
زندگی را
بودن را
بچش، ببین، لمس کن
و با تک تک سلول هایت
بزن.
2020/07/19 - 09:59