لحظه‌هایِ زندگی همانندِ قاصدک‌هایی هستند که
با یک دم و بازدمِ ما به هوا می‌روند؛
لحظه‌هایِ زندگی را دریابیم و
مثلِ کودکی خوش‌باور
آرزوهای‌ِمان را در گوشش نجوا کنیم،
قدرِ لحظه‌ها را بدانیم مبادا که گذرِ عمر،
قاصدک‌هایِ لحظه‌های‌ِمان را به بادِ فنا دهد...
2020/07/19 - 10:00