ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ:
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ،
ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺶ،
ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺶ،
در زﺍﯾﺶ ﺩﻭﻡ ﻫﻮﯾﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ!
نقص یا کمبود زیبایی در چهره یک فرد را اخلاق خوب تکمیل مي‌كند.

اما کمبود یا نبود اخلاق را،
هيج چهره ی زیبایی نمی تواند تکمیل کند.
پایه و بنای شخصیت انسان ها بر کردارشان میباشد،
و زیباترین شخصیت ها متعلق به خوش اخلاق ترین انسان هاست.شاد و مهربان باشیم


2020/07/20 - 09:14